Asia Museum Company

บทความด้านการอนุรักษ์และพัฒนา , บทความทางผังเมืองและการวางแผนภาค , ความเห็นและนานาทรรศนะ

บทความด้านการอนุรักษ์และพัฒนา , บทความทางผังเมืองและการวางแผนภาค , ความเห็นและนานาทรรศนะ

74 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

2016 National Planning Conference: Special Economic Zones Planning and Design

โดย thapana on 10 ธ.ค. 58 10:37

สมาคมการผังเมืองไทยและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการผังเมืองคร้ังที่ 2 ประจำปี 2559 เรื่อง การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ 2016 National Planning Conference: Special Economic Zones Planning and Design วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพฯ พบกับเนื้อหาการบรรยายและการอบรมภาคปฏิบัติการวางผังพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจ ศูนย์ที่อยู่อาศัย ศูนย์การกระจายสินค้า และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมอันมีคุณค่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บรรยายและอำนวยการปฏิบัติโดยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะผู้เชี่ยวชาญการผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่งและจราจร โลจิสติกส์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดงานตามโปสเตอร์

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

โดย thapana on 3 ธ.ค. 58 16:08

โครงการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน จาก 12 โครงการหลัก ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับไปพิจารณาและรับผิดชอบในการศึกษาวางแผนแม่บทการขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลกแล้ว

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการย่อยของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกได้แก่ ศูนย์การพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน ศูนย์การพัฒนาพื้นที่เซ็นทรัลพลาซ่า ศูนย์การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์บึงพระ เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมท้ังโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งประกอบด้วย สนามบินจังหวัดพิษณุโลก สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 และสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยมีพื้นที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง นอกจากน้ัน โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการกระชับรูปทรงของเมืองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนจากรถยนต์ส่วบุคคลเป็นระบบขนส่งมวลชนในอนาคต ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความปลอดภัย และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน

สำหรับรายละเอียดเส้นทางและสถานีน้ัน ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดได้ร่วมกันยกร่างขึ้น โดยมีข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาของที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจร และผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้จากที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม เส้นทางและรายละเอียดของประเภทของรถขนส่งมวลชน เส้นทาง และสถานี สนข.ในฐานะผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวางผังต่อไป

เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โดย thapana on 2 ธ.ค. 58 12:04

โครงการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้เป็นโครงการนำร่อง 1 ใน 12 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 ที่แต่งต้ังขึ้นโดยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับกลางถึงสูงในกระบวนการผลิตและต้องการสนับสนุนโรงงานผลิตอาหารและสมุนไพรที่มีอยู่แล้ว หรือกิจการที่ก่อต้ัีงใหม่ให้ต้ังอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่กำหนด เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ให้กระทบต่อชุมชนและสะดวกในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจะลงทุนในอนาคต โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักลงทุนและผู้ประกอบการที่สนใจ ขอให้ประสานได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ทัศนียภาพโครงการศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดย thapana on 29 พ.ย. 58 21:30

ทัศนียภาพโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) เพื่อการออกแบบศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยอำเภอลำลูกกาของการเคหะแห่งชาติ โครงการนี้ ออกแบบผังโครงการและรายละเอียดโดยทีมงานบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดร่วมกับทีมออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินการตามเกณฑ์ mix land use, compact building design, walkable community และ transportation choices ของ Smart Growth ผสมผสานกับเกณฑ์ location & Linkage, neighborhood pattern & design และ green infrastructure and building ของ LEED-ND โดย theme หลักของโครงการกำหนดให้เป็นเมิองแห่งการเดิน (walkable city) ด้วยถนนสายหลัก (main street) ในลักษณะ boulevard จำนวน 1 เส้น และ commercial streets จำนวน 2 เส้น และแบ่งลำดับช้ันของเมืองตาม the transect สามารถรองรับประชากรถาวรได้จำนวน 1.65 แสนคน และผู้เข้าใช้พื้นที่หรือประชากรชั่วคราว 2.5 แสนคน รายละเอียดและคู่มือการออกแบบ ท่านที่สนใจ สามารถขอรับได้ที่ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ

เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 4 รูปแบบและลำดับศูนย์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD Typology)

โดย thapana on 20 พ.ค. 58 15:12

บทความนี้เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

บทความเกณฑ์การวางผังและการออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 4 เรื่อง รูปแบบและลำดับศูนย์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD Typology นี้ ผู้เขียนต้องการทำความเข้าใจถึงแนวทางในการออกแบบพื้นที่รอบสถานีซึ่งได้แบ่งออกตามลำดับชั้นตามศักย์ของศูนย์และลำดับเมืองของ The Transect เพื่อให้นักผังเมืองและสถาปนิกผู้ออกแบบได้วางผังกำหนดที่ต้ังสถานี  ขอบเขตพื้นที่พัฒนา และออกแบบรายละเอียดภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  โดยท่านที่สนใจแนวทางในการวางผังและการออกแบบ  ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากบทความตอนก่อนๆ และติดตามอ่านจากบทความ TOD ในตอนต่อไปจากเว็บไซด์ www.asiamuseum.co.th หรือ www.smartgrowththailand.com

เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 3 เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนและการกำหนดรูปลักษณ์เฉพาะ

โดย thapana on 8 พ.ค. 58 21:47

บทความเรื่อง เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 3 เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนและการกำหนดรูปลักษณ์เฉพาะ (TOD Principles and Characteristics) เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra)

บทความนี้แปลและเรียบเรียงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนเมืองเดนเวอร์ ปี พ.ศ. 2557 (Transit-Oriented Development Strategic Plan: 2014) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Community Planning & Development, City and County of Denver) เนื่องจากเมืองเดนเวอร์ประสบผลสำเร็จอย่างมากจากการวางผังและออกแบบพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งคณะผู้บริหารได้สรุปประสบการณ์การพัฒนาและจัดพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  ผู้เขียนเห็นว่า นิยามและเกณฑ์การพัฒนาที่เมืองเดนเวอร์นำมาประยุกต์ใช้มีความเป็นสากลและได้จากประสบการณ์การพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี ดังนั้น จึงได้แปลและเรียบเรียงข้อเขียนบางตอนจัดทำเป็นบทความ เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนตอนที่ 3 เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนและการกำหนดรูปลักษณ์เฉพาะ ซึ่งหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์บ้างในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา

โดย thapana on 16 เม.ย. 58 13:44

บทความเรื่อง การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา หรือ Infrastructure Financing Options for Transit-Oriented Development in USA.

แปลและเรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/Email: thapana.asia@gmail.com) บทความนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นนวัตกรรมทางการเงินที่ U.S.Environmental Protection Agency หรือ U.S.EPA ใช้ในการกระตุ้นให้เมืองและชุมชนลงทุนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และต้องการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่สหรัฐฯ มีอยู่เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะได้นำประยุกต์ใช้ สำหรับรายละเอียดการประยุกต์ใช้ของเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ ท่านที่สนใจขอให้รออ่านจากหนังสือ แนงทางการออกแบบ TOD ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะจัดพิมพ์เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2558 นี้

เกณฑ์การวางผังและการออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

โดย thapana on 2 มี.ค. 58 12:56

บทความเรื่อง เกณฑ์การวางผังและการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2  การสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ โดยฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/thapana.asia@gmail.com/http://www.asiamuseum.co.th/http://www.smartgrowththailand.com) บทความนี้เขียนขึ้นเืพื้อชี้ให้เห็นความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development-TOD) โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รายละเอียดบทความประกอบด้วยองค์ประกอบการสร้างความร่วมมือ แนวทางในการออกแบบยุทธศาสตร์โดยทุกภาคส่วน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แต่ละภาคส่วนจะต้องรับไปพิจารณาในการจัดสร้างยุทธศาสตร์ บทความนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงเป็นข้อเขียนในหนังสือ Transit & TOD ที่จะจัดทำในช่วงกลางปีนี้ (2558 ) ท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้

ข้อเสนอการนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การวางผังของประเทศไทย

โดย thapana on 8 ม.ค. 58 18:19

บทความเรื่อง ข้อเสนอเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดกับการสร้างยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองของประเทศไทย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/Smart Growth Thailand Institute) Email: thapana.asia@gmail.com http://www.asiamuseum.co.th/http://www.smartgrowthasia.com/http://www.smartgrowththailand.com

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การวางผังของประเทศไทย โดยในช่วงต้นของบทความได้สรุปบทบาทและภารกิจของการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่มีต่อระบบการวางผังและการพัฒนาเมือง ต่อจากน้ันจะเป็นข้อเสนอการปรับปรุงยุทธศาสตร์การวางผังด้านต่างๆ เช่น การมีสวนร่วมของทุกภาคส่วน การปรับปรุงระบบการวางผัง และการเพิ่มเติมกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการวางผัง บทความนี้จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับและนักวิชาการที่สนใจภารกิจงานด้านผังเมือง

การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง

โดย thapana on 29 ธ.ค. 57 13:01

บทความเรื่อง การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าด้วยย่านแห่งการเดิน (Urban Retail Planning and Development
: Economy and trade promotion with the use of walkable cities) เขียนโดย ศิวพงศ์  ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th) บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอนวัตกรรมการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบสำหรับนักผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมือง สถาปนิก และผู้บริหารเมืองเพื่อบูรณาการแผนและผังสำหรับการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบสร้างย่านใจกลางเมืองด้วยระบบเศรษฐกิจการค้าปลีกและการนันทนาการให้มีชีวิตชีวา

74 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|