Asia Museum Company

ข่าวการวางแผนและวางผังเมือง , ข่าวการพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม , ความเคลื่อนไหวด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม , ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ข่าวการวางแผนและวางผังเมือง , ข่าวการพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม , ความเคลื่อนไหวด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม , ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

13 items(1/2) 2 Next » Last »|

สิงคโปร์ : ความชาญฉลาดใช้แนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์เมือง

โดย Little Bear on 6 ส.ค. 55 18:55

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการวางผังพัฒนาเมืองมาก  ความโดดเด่นดังกล่าวพิสูจน์ได้จาก การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความประหยัด มีความคุ้มค่า  สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ  สามารถสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิต  การสวงนรักษาพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  การใช้โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม  และมีประสิทธิภาพในการรองรับการสัญจรและขนส่งสินค้า  หรือแม้แต่การใช้นวัตกรรมด้านการผังเมืองในการสร้างสรรค์กายภาพให้มีความงดงาม  ตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของประชาชนตลอดจนผู้เยี่ยมเยือน

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการกระจัดกระจายของเมือง

โดย Little Bear on 6 ต.ค. 54 15:13

เรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thaismartgrowth (at) hotmail (dot) com)

เนื่องด้วยในไตรมาสสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2554 ผู้เขียนจะได้เชิญชวนคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเส้นทางปลอดภัยสำหรับนักเรียน (Safe Route to School Plan) โดยผู้เขียนจะทำหน้าที่บริการสนับสนุนข้อมูลวิชาการและนำเสนอแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) และหน่วยงานข้างต้นจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและดำเนินการโครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างยาวนาน

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย Little Bear on 16 พ.ค. 54 11:14

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ริเริ่มนำแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) จากประเทศสหรัฐอเมริกาประยุกต์ใช้สำหรับการวางผังกายภาพเมืองในประเทศไทย เนื่องจากแนวคิดนี้ได้ปฎิบัติการลองผิดลองถูกมามากกว่า 60 ปีทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ถูกเลือกใช้ในการวางผังกายภาพมากที่สุดในโลกในขณะนี้ โดยมหานครที่นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้แก่ นิวยอร์ค ซีแอตเติ้ล ชิคาโก แวนคูเวอร์ และสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ จุดเด่นของแนวคิดที่สำคัญได้แก่ การให้ประชาชนเป็นตัวนำในการพัฒนากายภาพเมือง และการใช้เกณฑ์และนโยบายการพัฒนาเป็นแกนหลักในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังผลโดยตรงต่อการสร้างกายภาพเมืองให้เกิดความงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงดงามของกายภาพถนน กลุ่มอาคาร และพื้นที่สีเขียว หรือแม้แต่การออกแบบกายภาพเมืองให้ลดการใช้พลังงานซึ่งส่งผลโดยตรงการลดโลกร้อน เป็นต้นกรณีของประเทศไทย หลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้เริ่มเผยแพร่แนวคิดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2552 จนปัจจุบัน บางสถาบันการศึกษาได้บรรจุแนวคิดนี้ในหลักสูตรให้เป็นสาขาวิชาหลักในการวางผังปฎิบัติการของนักผังเมืองในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้น ยังพบว่าบางหน่วยงานราชการได้เริ่มนำแนวคิดนี้ไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเช่น เทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้นำแนวคิดนี้ลงสู่การปฎิบัติในบางชุมชนแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมาเพื่อให้การวางผังกายภาพและการพัฒนาเมืองของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถนำแผนและผังไปสู่กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนนำไปสู่การก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัด โครงการให้คำปรึกษาแนะนำวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมือง ขึ้น โดยได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและออกแบบชุมชนเมืองซึ่งได้ศึกษาาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะ จำนวน 2 ท่านไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความสนใจและประสงค์จะใช้บริการ สามารถติดต่อประสานงานผ่านทางอีเมล asiamuseums@hotmail.com ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้ระยะเวลาการให้คำปรึกษาแนะนำโดยการบรรยายและปฎิบัติการวางกรอบแนวทาง การพัฒนากายภาพเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงเวลาตามเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้การบรรยายสรุปแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงการบรรยายและปฎิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมือง ซึ่งจะใช้การปฎิบัติการสาธารณะ (Hand-on public workshop) ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงสำหรับการปฎิบัติการและสรุปผลหน่วยงานจะต้องจัดให้มีตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ ฝ่ายการพัฒนาชุมชน ฝ่ายการศึกษา และตัวแทนของชุมชน รวมทั้งปราชญ์ของท้องถิ่น ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย และสามารถอยู่ร่วมได้ตลอดระยะเวลางานหน่วยงานต้องเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ลื่อด้านภูมิสารสนเทศ เช่น แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือแผนที่ GIS ในพื้นที่รับผิดชอบ ขนาดกระดาษ เอ 0 เพื่อใช้ในการปฎิบัติการหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดภูเก็ตและพังงา จะต้องจัดเตรียมที่พักและค่าเดินทางสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยจำนวน 3 คน เป็นเวลา 1-2 คืนหน่วยงานต้องแจ้งกำหนดการ และนัดหมายก่อนวันงานไม่น้อยกว่า 30 วันประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นพัฒนากายภาพเมือง (การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน/การคมนาคมขนส่งสีเขียว-เน้นระบบการขนส่งมวลชน/การสาธารณูปโภคสาธารณูปการสีเขียว/พื้นที่โล่งนันทนาการและการรักษาสภาวะแวดล้อม) ให้เกิดความกระชับ มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ น่าอยู่ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวา มีความปลอดภัย ส่งเสริมชีวอนามัย รักษาพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื้อหาและผลสรุปจากการบรรยายและปฎิบัติการจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่คณะผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์เมืองและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนลงทุนพัฒนากายภาพเมืองในระยะยาวโครงการนี้้เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง

โดย Little Bear on 19 พ.ย. 53 22:22

ด้วยชมรมผู้ประกอบวิชาชีพการผังเมือง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 โดยนาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง รักษาการประธานชมรม และนายฐาปนา บุณยประวิตร รักษาการเลขานุการ จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองและกำหนดแนวทางในการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง ซึ่งเบื้องต้นได้นำนโยบายและแนวทางการสอบใบอนุญาตของ AICP (American Institute of Certified Planners) ในสังกัด American Planning Association-APA มาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรฐานแห่งวิชาชีพการผังเมืองเป็นเครื่องขับเคลื่อนพัฒนาการวางผังภาค วางผังเมือง วางแผนชุมชนเมือง และวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาให้กับประชาชน

ในการกำหนดแนวทางการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองนั้น เบื้องต้น ชมรมฯ มีความประสงค์จะขอรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักผังเมือง ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาการวางผังเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การวางแผนภาคและเมือง การออกแบบชุมชนเมือง และการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการดำเนินการ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่

  1. ความสำคัญและความจำเป็นในการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง
  2. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและรับผิดชอบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพภาคเอกชน

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ในช่องแสดงความคิดเห็น หรือ ส่งเป็นข้อคิดเห็น ส่งมายัง email : asiaplant (at) hotmail (dot) com โดยชมรมฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซท์นี้จนถึงเดือนเมษายน 2554 และจะออกแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักผังเมืองโดยตรงในเดือนมกราคม 2554 รวมทั้งจัดประชุมเพื่อสรุปความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองในเดือนพฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ชมรมฯ จึงขอความร่วมมือนักผังเมืองที่จบการศึกษาจากทุกสถาบันและทุกระดับปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรุณาส่งชื่อ-นามสกุลและ email มายัง email ข้างต้น เพื่อชมรมฯ จะได้ส่งแบบสอบถามและส่งข่าวสารนัดหมายการประชุม ต่อไป

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)

โดย Little Bear on 12 มิ.ย. 53 15:20

บริษัท เอเซียแพลนเนอร์ จำกัด ขอแนะนำแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) สำหรับการวางผังพัฒนาเมือง พร้อมกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปฏิบัติในภาคมหานครและภาคเมืองเกือบทั่วทั้งโลก ที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการวางผังและออกแบบกายภาพเมือง ย่าน และชุมชน โดยแนวคิดที่จะกล่าวถึงนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ต่อการประยุกต์ใช้ในการวางผังฟื้นฟูสำหรับทุกส่วนประกอบของเมือง และยังสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งรายละเอียด ได้สรุปไว้ดังตามเอกสารประกอบ

สามารถโหลดฉบับสมบูรณ์ไปอ่านกันได้เลยครับ คลิก ดาวน์โหลด - ปรับปรุงใหม่เมื่อ 10 พ.ย. 2554

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กรอบแนวคิดการควบคุมการเติบโตของเมืองและผลการประเมินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549"

โดย Little Bear on 19 ก.ย. 51 20:47

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กรอบแนวคิดการควบคุมการเติบโตของเมืองและผลการประเมินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549" โดย

  • ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  • รองศาสตราจารย์เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 17.00 - 20.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 1302 ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 25 กันยายน 2551 ณ ห้องบัณฑิตศึกษาชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ โทร 02-942-8960 ต่อ 202

(ผู้ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะไม่ได้รับเอกสารประกอบการเสวนา)

ผู้บริโภคชาวไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากเพียงใด

โดย Little Bear on 28 เม.ย. 51 18:28

ผลการสำรวจออนไลน์ของผู้บริโภคจาก 47 ประเทศจากนีลเส็น เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกพบว่า สถานที่ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพิจารณาเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อเลือกสถานที่ซื้อของ ในขณะที่ “ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ” เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคำนึงเป็นลำดับแรก

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง การใช้อาคารริมถนนพัทยาสายสอง

โดย Little Bear on 28 เม.ย. 51 17:27

ขอบัญญัติเมืองพัทยาวาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารริมถนนพัทยาสายสองเชื่อมตอระหวางถนนพัทยาเหนือกับถนนทัพพระยา ตรงจุดตัดถนนทัพพระยากับถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งสองฟากในทองที่ตาบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียดตามประกาศได้จากเอกสารแนบ mb51-pattaya.pdf

13 items(1/2) 2 Next » Last »|