Asia Museum Company

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ Streetcar เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสุขภาวะ ประสบการณ์จากเมืองพอร์ตแลนด์สู่เทศบาลนครระยอง

photo  , 640x481 pixel , 47,852 bytes.

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ Streetcar เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสุขภาวะ ประสบการณ์จากเมืองพอร์ตแลนด์สู่เทศบาลนครระยอง

เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร จาก Smart Growth Thailand

บทความนี้เขียนขึ้นจากการสรุปประสบการณ์การศึกษาและดูงานการวางแผนออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหัวหอกในการพัฒนาตามเกณฑ์ของการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และ LEED-ND  โดยได้ยกตัวอย่างแผนแนวคิดการลงทุนรถไฟฟ้า streetcar ของนครพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐฯ เป็นกรณีศึกษา ซึ่งนครพอร์ตแลนด์ใช้ streetcar แย่งส่วนแบ่งการเดินทางของประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นระบบขนส่งมวลชน และใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่สะอาดในการปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพเมืองและถนนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) และเศรษฐกิจสองข้างทางรถไฟฟ้า (Streetcar Economic Corridor) ท้ังนี้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของเมือง  ซึ่งเทศบาลนครระยองได้นำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้เป็นแม่แบบในการศึกษาออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่เด่นชัดในการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการใช้รถยนต์สว่นบุคคลโดยการหันมาใช้รถไฟฟ้า streetcar นอกจากน้ันยังได้สร้างนโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์พาณิชยกรรมจำนวน 5 ศูนย์เพื่อรองรับการเป็นสถานีหลักของ streetcar และกำหนดให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างงาน จ้างงาน และเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองและย่านที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนชาวระยองในอนาคต ท่านที่เป็นผู้บริหารที่สนใจการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองไม่ควรพลาดการอ่านบทความนี้

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง