Asia Museum Company

เกณฑ์การวางผังและการออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

photo  , 640x347 pixel , 38,275 bytes.

บทความเรื่อง เกณฑ์การวางผังและการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2  การสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ โดยฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/thapana.asia@gmail.com/http://www.asiamuseum.co.th/http://www.smartgrowththailand.com) บทความนี้เขียนขึ้นเืพื้อชี้ให้เห็นความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development-TOD) โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รายละเอียดบทความประกอบด้วยองค์ประกอบการสร้างความร่วมมือ แนวทางในการออกแบบยุทธศาสตร์โดยทุกภาคส่วน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แต่ละภาคส่วนจะต้องรับไปพิจารณาในการจัดสร้างยุทธศาสตร์ บทความนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงเป็นข้อเขียนในหนังสือ Transit & TOD ที่จะจัดทำในช่วงกลางปีนี้ (2558 ) ท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง