Asia Museum Company

เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

photo  , 640x442 pixel , 55,994 bytes.

โครงการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้เป็นโครงการนำร่อง 1 ใน 12 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 ที่แต่งต้ังขึ้นโดยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับกลางถึงสูงในกระบวนการผลิตและต้องการสนับสนุนโรงงานผลิตอาหารและสมุนไพรที่มีอยู่แล้ว หรือกิจการที่ก่อต้ัีงใหม่ให้ต้ังอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่กำหนด เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ให้กระทบต่อชุมชนและสะดวกในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจะลงทุนในอนาคต โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักลงทุนและผู้ประกอบการที่สนใจ ขอให้ประสานได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง