Asia Museum Company

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

photo  , 640x453 pixel , 28,683 bytes.

โครงการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน จาก 12 โครงการหลัก ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับไปพิจารณาและรับผิดชอบในการศึกษาวางแผนแม่บทการขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลกแล้ว

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการย่อยของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกได้แก่ ศูนย์การพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน ศูนย์การพัฒนาพื้นที่เซ็นทรัลพลาซ่า ศูนย์การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์บึงพระ เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมท้ังโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งประกอบด้วย สนามบินจังหวัดพิษณุโลก สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 และสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยมีพื้นที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง นอกจากน้ัน โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการกระชับรูปทรงของเมืองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนจากรถยนต์ส่วบุคคลเป็นระบบขนส่งมวลชนในอนาคต ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความปลอดภัย และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน

สำหรับรายละเอียดเส้นทางและสถานีน้ัน ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดได้ร่วมกันยกร่างขึ้น โดยมีข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาของที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจร และผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้จากที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม เส้นทางและรายละเอียดของประเภทของรถขนส่งมวลชน เส้นทาง และสถานี สนข.ในฐานะผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวางผังต่อไป

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง