Asia Museum Company

2016 National Planning Conference: Special Economic Zones Planning and Design

@10 ธ.ค. 58 10:37

สมาคมการผังเมืองไทยและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการผังเมืองคร้ังที่ 2 ประจำปี 2559 เรื่อง การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ 2016 National Planning Conference: Special Economic Zones Planning and Design วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพฯ พบกับเนื้อหาการบรรยายและการอบรมภาคปฏิบัติการวางผังพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจ ศูนย์ที่อยู่อาศัย ศูนย์การกระจายสินค้า และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมอันมีคุณค่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บรรยายและอำนวยการปฏิบัติโดยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะผู้เชี่ยวชาญการผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่งและจราจร โลจิสติกส์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดงานตามโปสเตอร์

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

@3 ธ.ค. 58 16:08

โครงการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน จาก 12 โครงการหลัก ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับไปพิจารณาและรับผิดชอบในการศึกษาวางแผนแม่บทการขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลกแล้ว

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการย่อยของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกได้แก่ ศูนย์การพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน ศูนย์การพัฒนาพื้นที่เซ็นทรัลพลาซ่า ศูนย์การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์บึงพระ เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมท้ังโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งประกอบด้วย สนามบินจังหวัดพิษณุโลก สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 และสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยมีพื้นที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง นอกจากน้ัน โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการกระชับรูปทรงของเมืองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนจากรถยนต์ส่วบุคคลเป็นระบบขนส่งมวลชนในอนาคต ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความปลอดภัย และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน

สำหรับรายละเอียดเส้นทางและสถานีน้ัน ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดได้ร่วมกันยกร่างขึ้น โดยมีข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาของที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจร และผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้จากที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม เส้นทางและรายละเอียดของประเภทของรถขนส่งมวลชน เส้นทาง และสถานี สนข.ในฐานะผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวางผังต่อไป

เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

@2 ธ.ค. 58 12:04

โครงการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้เป็นโครงการนำร่อง 1 ใน 12 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 ที่แต่งต้ังขึ้นโดยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับกลางถึงสูงในกระบวนการผลิตและต้องการสนับสนุนโรงงานผลิตอาหารและสมุนไพรที่มีอยู่แล้ว หรือกิจการที่ก่อต้ัีงใหม่ให้ต้ังอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่กำหนด เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ให้กระทบต่อชุมชนและสะดวกในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจะลงทุนในอนาคต โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักลงทุนและผู้ประกอบการที่สนใจ ขอให้ประสานได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ทัศนียภาพโครงการศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

@29 พ.ย. 58 21:30

ทัศนียภาพโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) เพื่อการออกแบบศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยอำเภอลำลูกกาของการเคหะแห่งชาติ โครงการนี้ ออกแบบผังโครงการและรายละเอียดโดยทีมงานบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดร่วมกับทีมออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินการตามเกณฑ์ mix land use, compact building design, walkable community และ transportation choices ของ Smart Growth ผสมผสานกับเกณฑ์ location & Linkage, neighborhood pattern & design และ green infrastructure and building ของ LEED-ND โดย theme หลักของโครงการกำหนดให้เป็นเมิองแห่งการเดิน (walkable city) ด้วยถนนสายหลัก (main street) ในลักษณะ boulevard จำนวน 1 เส้น และ commercial streets จำนวน 2 เส้น และแบ่งลำดับช้ันของเมืองตาม the transect สามารถรองรับประชากรถาวรได้จำนวน 1.65 แสนคน และผู้เข้าใช้พื้นที่หรือประชากรชั่วคราว 2.5 แสนคน รายละเอียดและคู่มือการออกแบบ ท่านที่สนใจ สามารถขอรับได้ที่ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ

เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 4 รูปแบบและลำดับศูนย์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD Typology)

@20 พ.ค. 58 15:12

บทความนี้เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

บทความเกณฑ์การวางผังและการออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 4 เรื่อง รูปแบบและลำดับศูนย์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD Typology นี้ ผู้เขียนต้องการทำความเข้าใจถึงแนวทางในการออกแบบพื้นที่รอบสถานีซึ่งได้แบ่งออกตามลำดับชั้นตามศักย์ของศูนย์และลำดับเมืองของ The Transect เพื่อให้นักผังเมืองและสถาปนิกผู้ออกแบบได้วางผังกำหนดที่ต้ังสถานี  ขอบเขตพื้นที่พัฒนา และออกแบบรายละเอียดภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  โดยท่านที่สนใจแนวทางในการวางผังและการออกแบบ  ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากบทความตอนก่อนๆ และติดตามอ่านจากบทความ TOD ในตอนต่อไปจากเว็บไซด์ www.asiamuseum.co.th หรือ www.smartgrowththailand.com

เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 3 เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนและการกำหนดรูปลักษณ์เฉพาะ

@8 พ.ค. 58 21:47

บทความเรื่อง เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 3 เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนและการกำหนดรูปลักษณ์เฉพาะ (TOD Principles and Characteristics) เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra)

บทความนี้แปลและเรียบเรียงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนเมืองเดนเวอร์ ปี พ.ศ. 2557 (Transit-Oriented Development Strategic Plan: 2014) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Community Planning & Development, City and County of Denver) เนื่องจากเมืองเดนเวอร์ประสบผลสำเร็จอย่างมากจากการวางผังและออกแบบพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งคณะผู้บริหารได้สรุปประสบการณ์การพัฒนาและจัดพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  ผู้เขียนเห็นว่า นิยามและเกณฑ์การพัฒนาที่เมืองเดนเวอร์นำมาประยุกต์ใช้มีความเป็นสากลและได้จากประสบการณ์การพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี ดังนั้น จึงได้แปลและเรียบเรียงข้อเขียนบางตอนจัดทำเป็นบทความ เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนตอนที่ 3 เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนและการกำหนดรูปลักษณ์เฉพาะ ซึ่งหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์บ้างในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา

@16 เม.ย. 58 13:44

บทความเรื่อง การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา หรือ Infrastructure Financing Options for Transit-Oriented Development in USA.

แปลและเรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/Email: thapana.asia@gmail.com) บทความนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นนวัตกรรมทางการเงินที่ U.S.Environmental Protection Agency หรือ U.S.EPA ใช้ในการกระตุ้นให้เมืองและชุมชนลงทุนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และต้องการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่สหรัฐฯ มีอยู่เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะได้นำประยุกต์ใช้ สำหรับรายละเอียดการประยุกต์ใช้ของเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ ท่านที่สนใจขอให้รออ่านจากหนังสือ แนงทางการออกแบบ TOD ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะจัดพิมพ์เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2558 นี้

เกณฑ์การวางผังและการออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

@2 มี.ค. 58 12:56

บทความเรื่อง เกณฑ์การวางผังและการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 2  การสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ โดยฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/thapana.asia@gmail.com/http://www.asiamuseum.co.th/http://www.smartgrowththailand.com) บทความนี้เขียนขึ้นเืพื้อชี้ให้เห็นความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development-TOD) โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รายละเอียดบทความประกอบด้วยองค์ประกอบการสร้างความร่วมมือ แนวทางในการออกแบบยุทธศาสตร์โดยทุกภาคส่วน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แต่ละภาคส่วนจะต้องรับไปพิจารณาในการจัดสร้างยุทธศาสตร์ บทความนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงเป็นข้อเขียนในหนังสือ Transit & TOD ที่จะจัดทำในช่วงกลางปีนี้ (2558 ) ท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้

ข้อเสนอการนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การวางผังของประเทศไทย

@8 ม.ค. 58 18:19

บทความเรื่อง ข้อเสนอเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดกับการสร้างยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองของประเทศไทย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/Smart Growth Thailand Institute) Email: thapana.asia@gmail.com http://www.asiamuseum.co.th/http://www.smartgrowthasia.com/http://www.smartgrowththailand.com

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การวางผังของประเทศไทย โดยในช่วงต้นของบทความได้สรุปบทบาทและภารกิจของการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่มีต่อระบบการวางผังและการพัฒนาเมือง ต่อจากน้ันจะเป็นข้อเสนอการปรับปรุงยุทธศาสตร์การวางผังด้านต่างๆ เช่น การมีสวนร่วมของทุกภาคส่วน การปรับปรุงระบบการวางผัง และการเพิ่มเติมกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการวางผัง บทความนี้จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับและนักวิชาการที่สนใจภารกิจงานด้านผังเมือง

การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง

@29 ธ.ค. 57 13:01

บทความเรื่อง การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าด้วยย่านแห่งการเดิน (Urban Retail Planning and Development
: Economy and trade promotion with the use of walkable cities) เขียนโดย ศิวพงศ์  ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th) บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอนวัตกรรมการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบสำหรับนักผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมือง สถาปนิก และผู้บริหารเมืองเพื่อบูรณาการแผนและผังสำหรับการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบสร้างย่านใจกลางเมืองด้วยระบบเศรษฐกิจการค้าปลีกและการนันทนาการให้มีชีวิตชีวา

Hot topics

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ Streetcar เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสุขภาวะ ประสบการณ์จากเมืองพอร์ตแลนด์สู่เทศบาลนครระยอง

@6 ต.ค. 57 13:52

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ Streetcar เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสุขภาวะ ประสบการณ์จากเมืองพอร์ตแลนด์สู่เทศบาลนครระยอง

เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร จาก Smart Growth Thailand

บทความนี้เขียนขึ้นจากการสรุปประสบการณ์การศึกษาและดูงานการวางแผนออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหัวหอกในการพัฒนาตามเกณฑ์ของการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และ LEED-ND  โดยได้ยกตัวอย่างแผนแนวคิดการลงทุนรถไฟฟ้า streetcar ของนครพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐฯ เป็นกรณีศึกษา ซึ่งนครพอร์ตแลนด์ใช้ streetcar แย่งส่วนแบ่งการเดินทางของประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นระบบขนส่งมวลชน และใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่สะอาดในการปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพเมืองและถนนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) และเศรษฐกิจสองข้างทางรถไฟฟ้า (Streetcar Economic Corridor) ท้ังนี้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของเมือง  ซึ่งเทศบาลนครระยองได้นำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้เป็นแม่แบบในการศึกษาออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่เด่นชัดในการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการใช้รถยนต์สว่นบุคคลโดยการหันมาใช้รถไฟฟ้า streetcar นอกจากน้ันยังได้สร้างนโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์พาณิชยกรรมจำนวน 5 ศูนย์เพื่อรองรับการเป็นสถานีหลักของ streetcar และกำหนดให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างงาน จ้างงาน และเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองและย่านที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนชาวระยองในอนาคต ท่านที่เป็นผู้บริหารที่สนใจการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองไม่ควรพลาดการอ่านบทความนี้

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

Streetcar เครื่องกระตุ้นการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

@3 ต.ค. 57 19:17

บทความเรื่อง Streetcar เครื่องกระตุ้นการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

Smart Growth Thailand , AsiaMuseum Company

บทความนี้ของ The Courier-Journal เรื่อง Streetcar could put city on track for success เขียนโดย Porter Stevens มีสาระสำคัญที่ควรกล่าวถึงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประโยคที่ว่า The municipalities that were first to install modern streetcar systems are discovering that streetcars are not just transportation systems — they're economic development engines  สรุปใจความได้ว่า เทศบาลทั่วไปไม่ได้มอง streetcar เป็นเพียงแค่ระบบขนส่งมวลชน แต่มองว่ามันคือเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้เขียนเห็นว่า Stevens เขียนบทความนี้ด้วยใจที่เป็นกลาง เขาไม่ได้สนับสนุน streetcar เสียจนเลอเลิศ แต่เขาได้ชี้ให้เห็นจุดเด่นสำคัญๆ ที่ streetcar มีและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ก่อให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจ บทความนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่หน่วยงานการพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่งควรเข้าอ่าน

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

LOCUS : วิธีปฏิบัติที่ดีในความร่วมมือภาครัฐและภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเดิน

@30 ก.ย. 57 22:23

LOCUS : วิธีปฏิบัติที่ดีในความร่วมมือภาครัฐและภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเดิน

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

Smart Growth Thailand , Asia Museum

LOCUS เป็นภาษาลาติน แปลว่า “สถานที่” LOCUS เป็นเครือข่ายความร่วมมือของภาคอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนที่สนับสนุนทางตรงจาก Smart Growth America Leadership Institute เนื่องด้วย Smart Growth America ได้จัดให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนด้านการก่อสร้างเป็นผู้มีอิทธิพลหลักในการปรับเปลี่ยนเมือง ซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกับกลุ่มผู้บริหารเมืองและกลุ่มผู้นำประเทศ เทียบจากอิทธิพลในทางเศรษฐกิจ ส่วนแบ่งการครอบครองทรัพย์สินทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์ การครอบครองที่ดินและทรัพย์สินในทำเลที่ตั้งใจกลางย่านธุรกิจ และเครือข่ายการค้า การเงินและการลงทุนที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายที่หนาแน่นและเชิงลึก พร้อมด้วยอิทธิพลในทางลับที่มีต่อนโยบายด้านการเมืองตั้งแต่ระดับภูมิภาค ประเทศ มลรัฐ และเมือง ดังนั้น Smart Growth America จึงได้มอบหมายภารกิจการปรับเปลี่ยนเมืองตามเกณฑ์และนโยบายการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ที่ถูกต้องให้แก่เครือข่ายนี้ โดยใช้เงื่อนไขและบทบาทหน้าที่ของการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์และระบบขนส่งมวลชนเป็นเครื่องมือหลักเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้เมืองเติบโตอย่างมีทิศทาง มีความยั่งยืน มีศักยภาพอย่างสูงในการเปลี่ยนแปลงเมืองหรือมหานครให้เป็นสถานที่แห่งการเดิน (Walkup) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อบ้านและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิชาการในหน่วยงานพัฒนาเมือง นักวิชาการในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายการค้าการลงทุนให้หันมาใช้กลยุทธ์การพัฒนาเมืองและโครงการตามเกณฑ์ของการเติบโตอย่างชาญฉลาด โดยเครือข่ายของ LOCUS ต้องร่วมกันกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับท้องถิ่นและรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการเกิดภาวะการณ์ตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ และความยั่งยืนแก่ประเทศ สมาชิกของ LOCUS ทุกคนต้องรับภาระในการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการตามเกณฑ์ Smart Growth เพื่อสร้างงาน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน และเตรียมการสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อความมั่งคั่งของเมืองและโลก

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

Incentive Bonus กระตุ้นการใช้ที่ดิน : ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและฐานภาษี

@4 ก.ย. 57 23:19

Incentive  Bonus  กระตุ้นการใช้ที่ดิน : ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและฐานภาษี

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร Smart Growth Thailand Institute

thapana.asia@gmail.com www.asiamuseum.co.th www.smartgrowthasia.com http://www.smartgrowththailand.com

การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ได้สร้างกลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้นักผังเมืองใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางผังเมืองรวม ผังแม่บท และการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเป็นผลตอบแทนรางวัลและแรงจูงใจแก่นักลงทุน เจ้าของแปลงที่ดินหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะลงทุนหรือขยายกิจการในพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรม หรือบริเวณใจกลางเมือง หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของผู้บริหารเมืองและรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)  ที่ต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนยุทธศาสตร์เมืองให้มีความหนาแน่น มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐฯ ได้ลงทุนไว้แล้ว สอดคล้องกับมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆ  ลดความจำเป็นในการลงทุนแผ่ขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปในที่ดินที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สงวนรักษา และที่สำคัญได้แก่ การสร้างพื้นที่ใจกลางเมืองหรือศูนย์พาณิชยกรรมให้ขนาดประชากร ขนาดเศรษฐกิจ การเติบโตการจ้างงาน การสร้างงาน  และความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มพูนฐานภาษีให้กับรัฐฯ ในระยะยาว

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ความกล้าหาญของเทศบาลนครเกาะสมุยในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่นันทนาการริมน้ำชุมชนหัวถนน

@9 ส.ค. 57 17:52

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com) Smart Growth Thailand Institute

ปีงบประมาณ 2553 เทศบาลนครเกาะสมุยได้มอบหมายบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดศึกษาออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนหัวถนน-บางน้ำจืด  โดยแบ่งภารกิจออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและอาคารพื้นถิ่นบริเวณชุมชนหัวถนน ส่วนที่สองเป็นการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นันทนาการริมน้ำหัวถนน-บางน้ำจืด โดยมีวัตถุประสงค์การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นสถานที่นันทนาการริมน้ำ (waterfront) ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะพิเศษ (The Great Public Spaces) แห่งใหม่ของเกาะสมุย ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลฯ ได้เริ่มการก่อสร้างตามแผนการปรับปรุงฟื้นฟูในระยะที่ 1 และปีงบประมาณ 2558 จะดำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ตลาดนัด: เครื่องบ่งชี้อันดับหนึ่งของความล้มเหลวจากการวางผังและออกแบบเมือง

@21 ก.ค. 57 09:02

ตลาดนัด: เครื่องบ่งชี้อันดับหนึ่งของความล้มเหลวจากการวางผังและออกแบบเมือง

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร Smart Growth Institute/thapana.asia@gmail.com/ http://www.asiamuseum.co.th/ http://www.smartgrowthasia

ตลาดนัดหรือตลาดสดเคลื่อนที่เป็นเครื่องชี้สำคัญของความเป็นเมืองที่ล้มเหลงวในการวางแผน (Unplanned City) และชี้ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง  แม้ตลาดนัดไม่อาจเทียบได้กับ strip malls ซึ่งเป็นตัวแทนการกระจัดกระจายของเมืองและความผิดพลาดในการวางผังของสหรัฐอเมริกา แต่ตลาดนัดในประเทศไทยก็ได้ชี้ให้เห็นถึง ความไม่ใส่ใจของผู้บริหารเมืองในการออกแบบและการจัดการด้านตำแหน่งที่ตั้งและลักษณะเชิงสุขาภิบาลในฐานะหน่วยบริการสาธารณูปการที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาวะของชุมชน และระบบการจัดการอาหารของชาวเมือง

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

การวางผังและออกแบบเพื่อสร้างเมืองแห่งการเดิน (Planning and Design for Walkable City)

@18 ก.ค. 57 01:31

การวางผังและออกแบบเพื่อสร้างเมืองแห่งการเดิน (Planning and Design for Walkable City)

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร Smart Growth Institute thapana.asia@gmail.com http://www.smartgrowthasia.com http://www.asiamuseum.co.th http://www.smartgrowththailand.com

ความหมายของเมืองแห่งการเดินของ Congress the New urbanism หรือ CNUs ที่ว่า “เมืองแห่งการเดินหมายถึงเมืองที่ประชาชนมีโอกาสในการเดินและใช้โอกาสนั้นอย่างเป็นกิจวัตรในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาพ” นั้น มีคำสำคัญให้พิจารณา 4 คำได้แก่ โอกาสในการเดิน  การใช้อย่างเป็นกิจวัตร การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการส่งเสริมสุขภาพ  โดยคำสำคัญสองคำแรกจัดเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินซึ่งเป็นผลจากการวางผังและออกแบบเมือง ส่วนสองคำสำคัญหลังนั้นจัดเป็นผลจากสองคำสำคัญแรกที่ชุมชนและประชาชนได้รับ ในบทความนี้จะชี้ให้เห็นว่า เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) สามารถวางผังและออกแบบเมืองอย่างไรที่ทำให้เกิดปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดิน และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยอ้างอิงตามข้อเสนอของบทความ ICIC เรื่อง Designing Walkable Downtown Help Cities Reap Real Benefits เขียนโดย Jeff Speck ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Walkable City

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ทศวรรษใหม่ของการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาเมืองด้วยการเติบโตอย่างชาญฉลาด

@16 ก.ค. 57 12:11

ทศวรรษใหม่ของการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาเมืองด้วยการเติบโตอย่างชาญฉลาด

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra: thapana.asia@gmail.com) Smart Growth Thailand Institute

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานส่วนกลางองค์กรแรกที่มีความกล้าหาญในการนำนวตกรรมด้านผังเมืองและการออกแบบเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) ประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติ  โดยนำมาใช้ในการวางผังแม่บทและออกแบบโครงการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ความกล้าหาญในการนำองค์กรสู่บริบทการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยในครั้งนี้จะทำให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้นำของภูมิภาคทั้งในกลุ่มประเทศ AEC และกลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษหน้านี้อย่างแน่นอน

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ข้อกำหนดการห้ามความหนาแน่นต่ำในพื้นที่หนาแน่นสูง : มาตรการสร้างความหนาแน่นในผังเมืองรวมและผังการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

@16 ก.ค. 57 11:59

ข้อกำหนดการห้ามความหนาแน่นต่ำในพื้นที่หนาแน่นสูง: มาตรการสร้างความหนาแน่นในผังเมืองรวมและผังการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra: Thapana.asia@gmail.com) Smart Growth Thailand Institute

Smart Code ได้พัฒนาข้อกำหนดประกอบการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อสร้างความหนาแน่นในพื้นที่อนุญาตให้พัฒนาตามประกาศบังคับใช้ของผังเมืองรวมและผังการออกแบบชุมชนเมืองประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผังเมืองที่ประกาศใช้นั้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยข้อกำหนดที่ตราขึ้นได้พัฒนาจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) กฎหมายผังเมือง Form-Based Codes และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) ซึ่งข้อกำหนดการห้ามความหนาแน่นต่ำในพื้นที่หนาแน่นสูงเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่บังคับให้นักผังเมืองและนักออกแบบชุมชนเมืองถือปฏิบัติในการวางผังและตราข้อกำหนดเพื่อนำผังและแผนลงสู่การบังคับใช้ โดยปัจจุบัน ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ได้นำข้อกำหนดนี้ประยุกต์ใช้ซึ่งทำให้เกิดความสำเร็จในการสร้างความหนาแน่นและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

Urban Development & Smart Growth Networks

Smart Growth ASIA

ติดตามข่าวสารการวางผังและออกแบบเมือง การพัฒนาเมือง การขนส่งมวลชน การสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การปกป้องพื้นที่การเกษตรและแหล่งผลิตอาหาร การลดโลกร้อน ฯลฯ อัปเดทข่าวสารจากทั่วมุมโลกทุกวันพร้อมบทวิเคราะห์ กด Like เพื่อเป็นสมาชิก Smart Growth ASIA ที่ Facebook Smart Growth Thailand หรือ Smart Growth ASIA และ OK Nation

Asiamuseum Team

Asiamuseum Team Asiamuseum Team Asiamuseum Team

กิจกรรม

ประชุมปฏิบัติการผังเมืองเพื่อกำหนดเจตนารมณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด

@1 ธ.ค. 58 19:53

วันที่ 2 พ.ย. 2558 เวลา 09.00-12.00 น.โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย ร่วมกันจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเจตนารมณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ.ห้องเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมระดมความคิดเห็นการสร้างศูนย์เศรษฐกิจใหม่นครภูเก็ต

@1 ธ.ค. 58 19:46

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลนครภูเก็ตได้เชิญเจ้าของที่ดินพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์เศรษฐกิจใหม่นครภูเก็ตจำนวน 22 ท่านร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและแนวทางในการลงทุนและขยายการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมี อจ.ฐาปนา บุณยประวิตร ผอ.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทยร่วมให้ข้อมูล

บรรยายแนวทางการวางผังและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก

@30 พ.ย. 58 23:24

การบรรยายเรื่อง แนวทางการวางผังและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ให้กับสมาชิกสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และเจ้าของที่ดินในพื้นที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร ผอ.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-13.00 น.โรงแรมเรือนแพ ริเวอร์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมร่วมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

@30 พ.ย. 58 23:16

ประชุมร่วมระหว่างที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาฯ ณ.ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 12 ตุลาคม 2558

กิจกรรมทั้งหมด

Mix Land Use and Ecological Planning Reports

MORE TOPICS » »

Building, Block & Pedestrian Street Planning and Design

MORE TOPICS » »

Green Infrastructure Planning Reports

MORE TOPICS » »

Natural and Built Environmental Planning Reports

MORE TOPICS » »

Transportation and Mass Transit Planning Reports

MORE TOPICS » »

Food Safety & Farmland Preservation Planning Reports

MORE TOPICS » »

Healthy Communities Planning Reports

MORE TOPICS » »