Asia Museum Company

Project

Project

14 items(1/2) 2 Next » Last »|

โครงการออกแบบวงเวียนและภูมิทัศน์ถนนเทศบาลนครเกาะสมุย

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 22:03

เทศบาลนครเกาะสมุยมอบหมายบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดออกแบบวงเวียนจำนวน 5 แห่งพร้อมการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวงเวียนตามเกณฑ์ Complete Streets ตัวทัศนียภาพดังภาพ

การปฏิบัติการผังเมืองสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการพาณิชย์โครงการผังเมืองรวมเมืองเกาะสมุย

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 15:16

การประชุมปฏิบัติการผังเมืองของเกาะสมุยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.ห้องปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย

ภาพปฏิบัติการผังเมืองโครงการผังเมืองรวมเมืองเกาะสมุย

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 15:08

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครเกาะสมุยให้วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเกาะสมุย โดยให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไม่น้อยกว่า 7 คร้ังๆ ละ 1 ตำบล ดังน้ัน บริษัทฯ จึงจัดการประชุมปฏิบัติการผังเมือง (hand-On Public Workshop for Urban Planning) จำนวน 17 คร้ังเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับภาพประกอบเป็นภาพการปฏิบัติการส่วนหนึ่งจาก 7 ตำบล

โครงการออกแบบ Waterfront ริมแม่นำ้จันทบุรี

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 14:51

โครงการออกแบบพื้นที่ริมแม่นำ้จังหวัดจันทบุรี เป็นแนวคิดของเทศบาลเมืองจันทนิมิตรในการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ริมนำ้ให้เป็นแหล่งนันทนาการที่มีความงดงามและสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาล

โครงการ Samui Promenade Community Mall

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 14:46

โครงการ Samui Promenade เป็นโครงการ Community Mall ขนาดเล็กที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการจับจ่ายใช้สอยและซื้อหาสินค้าบริการในพื้นที่หาดเฉวง โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2558 นี้

โครงการออกแบบ Community Mall จังหวัดปทุทธานี

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 14:42

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ Community Mall จากบริษัท เดอะคริสตอลเพลจ จำกัดในปี พ.ศ.2552 ทัศนียภาพโครงการดังภาพประกอบ

โครงการออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 14:35

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชลบุรีให้ออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรี ในปีงบประมาณ 2552 ภาพตัวอย่างการจัดแสดงตามภาพประกอบ

ภาพการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

โดย thapana on 20 พ.ย. 57 14:29

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้ออกแบบปรับปรุงการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2551 รายละเอียดตามภาพประกอบ

14 items(1/2) 2 Next » Last »|